Şirketlerini büyütme yolunda ilerleyen girişimciler için gerçekleştirdiğimiz söyleşilerden derlenen Endeavor ScaleUp Hikayeleri serimize dördüncü paylaşımımızla devam ediyoruz.

Bu yazımızda, öncekilerden farklı olarak “Satış” konusunu, Endeavor ScaleUp Programı mezunu girişimler üzerinden, pandemi dönemini de hesaba katarak inceledik ve sizlere SaaS modelinde satışın püf noktalarını çıkarttık.

Önce Girişimlerimizi Tanıyalım;

Endeavor Turkiye

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store